Informujemy, iż od dnia 01.08.2020. rusza nabór wniosków do programu "DOBRY START " dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie wadowickim.Świadczenie DOBRY START przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych - raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się - raz w roku

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą się24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko lub osoba ucząca się lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie DOBRY START  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje w ww. przypadkach w kwocie 300 zł

wniosek do programu DOBRY START wraz z załącznikami

Szczegóły programu DOBRY START można znaleźć tutaj