Od dnia 16 do 28 marca br. zostają odwołane posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Wadowicach z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekaniao Niepełnosprawności w Wadowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) oraz § 19 ust. 1 i 5 w związku    z   § 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

  • 1.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r.

  • 2.

Wszystkie osoby w stosunku do których wystosowano zawiadomienie o planowanym terminie posiedzenia składu orzekającego w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku takiej możliwości listownie.

  • 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (zarzaądzenie.pdf)zarzaądzenie.pdf