UWAGA !

Szanowni Studenci, zmieniły się zasady wypłaty dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd w 2016 r. – Moduł II.  Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku  zawierający wprowadzone zmiany zamieszczony jest na stronie PFRON

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego "Aktywny Samorząd" w 2016 roku

 

Cele i obszary objęte programem

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu można ubiegać się o:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Kto może ubiegać o dofinansowanie?

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A:

  1. Zadanie 1:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

  1. Zadanie 1:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. Zadanie 3 i 4:
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Tryb postępowania

 1. Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  1. w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
  2. w przypadku modułu II – w dwóch turach do 30 marca oraz do 30 września, danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku
 3. Program w module I i II jest realizowany przez samorząd powiatowy w oparciu o zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zatwierdzone przez Zarząd PFRON.

Wysokość dofinansowania

Ustalana corocznie przez Radę Nadzorczą PFRON

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

www.pfron.org.pl

Moduł I (33) 8709012, pok. Nr 2, parter

Moduł II (33) 8709010, pok. Nr 1, parter