g10028m

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 15.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telef. 33/870 90 10. Inspektorem Ochrony Danych w PCPR jest p. Małgorzata Żeglińska .

3.Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

- ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

- ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach;

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji zadań naszej jednostki;

- realizacji zawartej umowy;

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.  

5. Pana/Pani danych osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Posada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo wniesienia sprzeciwu(art.21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przepisy prawa nie ograniczają tych uprawnień.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych istnieje możliwość, iż nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego (konsekwencje przewidziane przepisami prawa) lub nie będziemy mogli wykonać/zawrzeć umowy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.