g10028m

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 15.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telef. 33/870 90 10. Inspektorem Ochrony Danych w PCPR jest p. Małgorzata Żeglińska .

3.Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO tj.” przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz lit. e) tj. „ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi” oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

- ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

- ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach;

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji zadań naszej jednostki;

5. Pana/Pani danych osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, zgodnie                       z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Posada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do sprzeciwu(art.21 RODO),

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych istnieje możliwość, iż nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego (konsekwencje przewidziane przepisami prawa) lub nie będziemy mogli wykonać/zawrzeć umowy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.