W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  •  nieaktywne i bierne zawodowo;
  • zamieszkujące na terenie Powiatu Wadowickiego
  • będące osobami niepełnosprawnymi lub będące wychowankami pieczy zastępczej.

Działaniami mogą zostać również objęte również osoby należące do otoczenia uczestników projektu.

 W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno- zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji , w tym wsparcie o charakterze:

  • społecznym m.in. spotkania z psychologiem, wyjazd połączony z warsztatami;
  • edukacyjnym m.in. kursy językowe;
  • zawodowym m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia;
  • zdrowotnym m.in. rehabilitacja.

Po więcej informacji zadzwoń do nas: 33/870 90 35 lub odwiedź nas w siedzibie PCPR  w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.