KTO MOŻE ZŁÓŻYĆ WNIOSEK?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest:

Rodzina zastępcza

Rodzina pomocowa

Rodzinny dom dziecka

KWOTA DODATKU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokości 500,oo zł miesięcznie na dziecko w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, do dnia ukończenia 18 roku życia.

W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje za niepełny miesiąc ustala się go proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie w danym miesiącu kalendarzowym.

CZY OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE?

W przypadku przyznania dodatku wychowawczego kryterium dochodowe nie obowiązuje.

DODATEK WYCHOWAWCZY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

  • Dziecko nie przebywa w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej lub rodzinnym domu dziecka,
  • Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym domu dziecka osiągnęło 18 rok życia,
  • W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

UWAGA !

DODATEK WYCHOWAWCZY PRZYSŁUGUJE NA KAŻDE DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA UMIESZCZONE W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ na podstawie postanowienia Sądu

 

wniosek do pobrania