Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych

2.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

3.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych

4.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego- jednostki

5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

6.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

7.

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

8.

Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

Programy wieloletnie

1.

3 - letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wadowickim na lata 2018 - 2020

2.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 – 2024

3.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1.

Sprawozdanie sport

2.

 

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

1.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia)

2.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia)

3.

Wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnego

4.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

5

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia

6 Wniosek o wydanie karty parkingowej

Usamodzielnienia

1.

Indywidualny Program Usamodzielnienia

2.

Ocena Indywidualnego Programu Usamodzielnienia

3.

 Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

4.

 Wniosek o dalsze wypłacanie pomocy na kontynuowanie nauki

5.

 Wskazanie opiekuna usamodzielnienia

6.

 Zmiany w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia

7.

Wzór wniosku o przyznanie usamodzielnienia

8.

Kwestionariusz dot. przyznania pomocy na usamodzielnienie

Piecza zastępcza

1.

Kwestionariusz dla kandydatów na rodzinę zastępczą

2.

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

3.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka

4.

Oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące przysposobienia dziecka

5.

Oświadczenie dziecka dotyczące przysposobienia

6.

Sprawozdanie okresowe - zawodowa rodzina zastępcza

7.

Sprawozdanie okresowe - pogotowie rodzinne

8.

Sprawozdanie okresowe - rodzinny dom dziecka

9.

Aktualizacja sprawozdania - zawodowa rodzina zastępcza

 10.

Aktualizacja sprawozdania - Rodzinny Dom Dziecka

11.

Aktualizacja sprawozdania - pogotowie rodzinne (dzieci 0-5 lat)

12.

Aktualizacja sprawozdania- pogotowie rodzinne (dzieci w wieku szkolnym)