Co zawiera orzeczenie?

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny
 2. umiarkowany
 3. lekki

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Orzeczenie zawiera przyczyny niepełnosprawności w formie kodu:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe;
 • 02-P - choroby psychiczne;
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O - choroby narządu wzroku;
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E - epilepsja;
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T - choroby układu pokarmowego;
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N - choroby neurologiczne;
 • 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie wydaje się na czas określony (min. 12 miesięcy) lub na stałe.
Ustaloną niepełnosprawność dla dzieci ustala się maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PZO lub ze strony www.pcpr-wadowice.pl
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 4. zebranie dokumentacji medycznej(np. kart leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych);
 5. złożenie kompletnego wniosku do PZO;
 6. powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez PZO o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 7. stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;
 8. wydanie orzeczenia przez PZO.

Dodatkowe informacje:

W niektórych przypadkach orzeczenie może być ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej.

Określona w orzeczeniu symbolem przyczyna powstałej niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Wniosek o wydanie orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności może złożyć także osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS niezawierające takiego zapisu.

Wyżej opisana procedura postępowania dotyczy zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

U W A G A!!!

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ponowny wniosek mogą złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Jedynie w przypadku zmiany stanu zdrowia (potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1110)

Legitymacje

Wnioski do pobrania

Pobierz wniosek dla dziecka do 16 roku życia

Pobierz wniosek dla osoby powyżej 16 roku życia

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnego

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Adres PZO

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Wadowicach

ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice

tel. 33 8732 111

Przewodnicząca Zespołu

Maria Kania