Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu POMOST, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie, poddziałanie 9.1.

informacje o rozstrzygnięciu konkursu