Komu przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia środowiskowego domu samopomocy?

Osobie, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są m.in. środowiskowe domy samopomocy.

Z usług domu mogą korzystać osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji. Podstawowym  zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia

Tryb postępowania

Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegające się o skierowanie.

Udając się do ośrodka pomocy społecznej należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. pisemny wniosek z prośbą o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy;
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);
 3. kopia decyzji o otrzymywanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu);
 4. kopia dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 5. zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa;
 6. zaświadczenie lekarza internisty;
 7. oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 8. zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę;
 9. kopia orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej -  542  zł,  kryterium dla osoby w rodzinie - 456 zł).

Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje powiat prowadzący ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

33 870 90 21, pok. 8a

Anna Pieczara