Komu przysługuje prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej?

Osoba wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Tryb postępowania

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Udając się do gminy należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej wraz z oświadczeniami o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kopię decyzji o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub kopia decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty (oryginał do wglądu).
 4. Kopię dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 6. Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
 7. W przypadku osoby chorej psychicznie, samotnej, nie posiadającej rodziny, pracownik socjalny sam podejmuje czynności w celu kompletowania dokumentów w ciągu 3 miesięcy.
 8. Postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

33 870 90 21, pok. 8a

Anna Pieczara