Procedura kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze

Niezależnie od rodzaju rodziny zastępczej kandydaci muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

Kwalifikacja przebiega etapowo:

  1. Złożenie przez osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, kwestionariusza zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  2. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą przeprowadzona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów.
  3. Diagnoza psychologiczna kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka;
  4. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka;
  5. Kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Szkolenie rodzin zastępczych przeprowadza w Powiecie Wadowickim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.  

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, realizowane jest zgodnie z Programem „Rodzina”, składa się z 9-ciu spotkań tematycznych w wymiarze 5-ciu godzin dydaktycznych każde. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, aktywnymi metodami, które mają na celu nie tylko zaznajomić kandydatów z problematyką rodzicielstwa zastępczego i umieszczanych dzieci, ale również pogłębić samoświadomość przyszłych kandydatów, co do własnych zasobów i ograniczeń w opiece nad przyjmowanym dzieckiem.

 

Zapamiętaj !!!

Rodzina zastępcza z założenia jest nastawiona na przywrócenie dziecka rodzinie, jest to więc opieka tymczasowa. Rodzina zastępcza nie posiada pełni praw rodzicielskich, a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do kontaktów z dzieckiem.