karta parkingowaKarta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę.

 

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. to utraciła ona swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

 

Kto może ubiegać się o kartę parkingową?
 

UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PRZED 1 LIPCA 2014 r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

 

UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PO 1 LIPCA 2014 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową otrzymają jedynie osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N.

Kartę parkingową otrzymają również osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Sposób postępowania w celu otrzymania karty parkingowej:

  1. osoba niepełnosprawna składa wniosek(pobierz) osobiście, za wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18 r. życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Do wniosku osoba niepełnosprawna  załącza:

  1. jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny  wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
  2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł;
  3. oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności.

 

Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.

 

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Zespołu w celu upewnienia się czy dana osoba jest uprawniona do otrzymania karty parkingowej.

 

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Opłatę za kartę parkingową w wysokości  21 zł należy dokonać przelewem na konto:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ul. Mickiewicza 15
34-100 Wadowice

wraz z dopiskiem OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą będzie wydana karta

Nr rachunku:
41 8111 1019 2002 2002 7737 0006
Beskidzki Bank Spółdzielczy – oddział Wadowice

UWAGA: proszę przed dokonaniem wpłaty skonsultować z pracownikiem Powiatowego Zespołu Orzekającego czy osoba jest uprawniona do otrzymania karty parkingowej!!!

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r. z późn.zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2014 r.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.)