ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konsultacje - System Obsługi Wsparcia SOW - Aktywny samorząd

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby Niepełnosprawne

na konsultacje dot. Systemu Obsługi Wsparcia- SOW w dniu 2  oraz 3 lipca 2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach załącza ponizej pełną informację dot konsultacji

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SOW AS.pdf)SOW AS.pdf

Moduł I

W ramach Modułu I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15. Wszelkie informacje na temat realizacji zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać również pod numerem telefonu: 33 870 – 90 – 12.

 Formularz wniosku Moduł I dla osoby dorosłej

Formularz wniosku Moduł I dla osoby podopiecznej

Moduł I obejmuje realizowanie następujących zadań:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie nr 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

- wkładka Obszar A 1,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

Zadanie nr 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

- wkładka Obszar A 2,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

- Zadanie nr 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

- wkładka Obszar A 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

- Zadanie nr 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

- wkładka Obszar A 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

2.Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym :

– Zadanie nr 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

- wkładka Obszar B 1 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku,

- załącznik nr 3b do wniosku.

Zadanie nr 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

- wkładka Obszar B 2 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

- Zadanie nr 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

- wkładka Obszar B 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3b do wniosku.

- Zadanie nr 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

- wkładka Obszar B 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

- Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar B 5 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

3.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie nr 1   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

-wkładka obszar C zadanie 1

-załącznik nr 1 do wniosku

-załącznik nr 2 do wniosku

-Zaświadczenie lekarskie

Zadanie nr 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 2,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

Zadanie nr 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy należy również złożyć następujące formularze:

- wraz z wnioskiem należy złożyć dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C3_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

- wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania należy przedłożyć specyfikację i kosztorys, dokumenty te będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C3_K – specyfikacja i kosztorys protezy

Oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów muszą korzystać z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Zadanie nr 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

W trakcie ubiegania się o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy należy również złożyć następujące formularze:

- wraz z wnioskiem należy złożyć dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C4_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

- wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania należy przedłożyć specyfikację i kosztorys, dokumenty te będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C4_K – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów muszą korzystać z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

- Zadanie nr 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

- wkładka Obszar C 5,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

4.Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

- wkładka Obszar D,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 4 do wniosku.

 • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709012

Aktywny samorząd-Moduł II

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 1. Kto może składać wniosek o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

                W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 3. Wnioski należy składać w terminie:
  1. do dnia 30 marca 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019;
  2. do dnia 10 października 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
 • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709013

Wniosek oraz załączniki poniżej :

Pilotażowy program ,, Aktywny samorząd 2019 r. "

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż przystąpiliśmy do realizacji

Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II 2019 rok.

W ramach Programu realizowane są następujące zadania:

Moduł I.          Likwidacja barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Moduł II.         Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej

lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

r

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu

,,Aktywny samorząd" w  2019 r.( załącznik do pobrania poniżej)

 

 Ulotki informacyjne dot. realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" 2019 r.:

- Moduł I

1.Ulotka informacyjna - Obszar A

2.Ulotka informacyjna - Obszar B

3.Ulotka informacyjna - Obszar C

4.Ulotka informacyjna - Obszar D

-Moduł II

Ulotka informacyjna Moduł II

 

 • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709012 , 33 8709013

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (kierunki nowe.pdf)kierunki nowe.pdf

Konsultacje aktywny samorząd

Zapraszamy Osoby z niepełnosprawnością na indywidualne konsultacje dotyczące

programu ,,Aktywny samorząd" w dniu 4 oraz 5 marca 2019 roku.

Konsultacje odbędą się  w godzinach od 9.00 do 14.00 w  siedzibie

Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie

 

więcej inf w załączniku poniżej: