Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.Wnioski można składać osobiście lub przez operatora pocztowego. W przypadku obszaru E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektów należy składać bezpośrednio do Oddziału PFRON, w terminie do 30 listopada 2018r.

1. Cele programu:
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Celami operacyjnymi programu są:
a. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
b. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
c. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych;
d. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby
niepełnosprawne;
e.zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów
pozbawionych tych placówek;
f. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
2. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych ( część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej
w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych);
3. obszar D – likwidacja barier transportowych ( część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych);
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub
integracji osób niepełnosprawnych ( adresat programu składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON );
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej ( część kosztów utworzenia warsztatów terapii
zajęciowej: prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
6. obszar G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych ( koszty wynikające z zadań, o których mowa w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2016, poz.2046- t.j.z późn. zm.).
Kierunki działań, warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r., wykaz
powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 r., procedury realizacji, wzory wniosków, załączniki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/


3. Adresaci programu:
Dla poszczególnych obszarów, adresatem programu mogą być:

1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) –

powiaty lub podmioty, które

prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2.obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.obszar D (likwidacja barier transportowych):

a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub

powiaty,

b.jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4.obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji

i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe- wnioski należy składać

bezpośrednio w Oddziale PFRON;

5.obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje

pozarządowe;

6.obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań

ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Wzory wniosków do pobrania na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Dodatkowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, tel. 33 8709010 lub 33 8709014, lub na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/