Kto może ubiegać o dofinansowanie?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

                                                                          Tryb postępowania

Wniosek o dofinansowanie składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

                                                                Wysokość dofinansowania

Do 60% kosztów przedsięwzięcia

                                                                          U W A G A !!!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przy-znaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

                                                                    Podstawa prawna:
  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1190 z późn. zm. )

 
                                                            Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

33 870 90 41, pokój nr 10, I piętro

Katarzyna Dąbrowska