Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych

                                                                            UWAGA

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH ZE ŚRODKÓW PFRON można składać elektronicznie za pomocą PROGRAMU SOW.

Szczegółowe informacje oraz materiały pomocnicze dostępne są na Portalu Informacyjnym SOW pod niżej podanym Linkiem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

  Adres strony www do systemu SOW :  www.sow.pfron.org.pl

                                       Czym są środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne?

Środkami pomocniczymi są np.: soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słyszenie, cewniki, worki, protezy oka, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, mate­race przeciwodleżynowe.

Przedmioty ortopedyczne obejmują między innymi: protezy kończyn dol­nych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny wraz z wyposażeniem dodatkowym, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, fo­teliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania.

                                                    Kto może ubiegać o dofinansowanie?

 1. osoby dorosłe i dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 2. osoby, które uzyskały dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% w/w wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Tryb postępowania
 1. uzyskanie recepty od lekarza na dany środek pomocniczy lub przedmiot ortopedyczny
 2. podbicie recepty w Punkcie Ewidencyjno-Informacyjnym małopol­skiego oddziału NFZ, który mieści się w Przychodni ZZOZ w Wado­wicach, ul. Karmelicka 5
 3. zakup danego środka w sklepie medycznym (należy poprosić o wy­pełnienie, skserowanie i potwierdzenie zlecenia za zgodność z ory­ginałem oraz wystawienie faktury przez sprzedawcę zawierającej informację o wysokości refundacji NFZ i udziale własnym pacjenta).
 4. dostarczenie do PCPR wszystkich wymaganych dokumentów tj.:
 • oświadczenia o wysokości dochodu (zawartego we wniosku)
 • kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • faktury opisanej (najlepiej na odwrocie) w następujący sposób:

- cena rzeczywista przedmiotu

- limit cenowy NFZ

- refundacja NFZ w procentach

- udział własny pacjenta

- pieczęć i podpis wystawiającego fakturę

 • kserokopii zrealizowanego zlecenia podbita za zgodność z orygina­łem przez sklep
 • wypełnionego druk upoważnienia w przypadku wyznaczenia osoby reprezentującej wnioskodawcę.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku bardzo drogich przedmiotów istnieje możliwość bezpośrednie­go przelania środków na konto sprzedawcy. W tym celu należy dostarczyć do PCPR:

 • kosztorys/fakturę pro forma ze sklepu medycznego opisaną tak jak to jest wymagane przy fakturach, z uwzględnieniem terminu realizacji zlecenia NFZ
 • podbitą receptę
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 

PCPR wydaje zapewnienie o refundacji, z którym należy udać się do sklepu. Po dostarczeniu przez osobę niepełnosprawną lub sprzedawcę oryginału faktury oraz kserokopii zrealizowanego zlecenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, PCPR dokonuje przelewu na konto wybranego sklepu.

Wysokość dofinansowania

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczone­go przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

U W A G A !!!
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.
                                                                Wnioski do pobrania

wniosek o dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych

                                                                  Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

(33) 870-90-13, pok. Nr 1, parter

Ewelina Płaszczyca