Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni i jest organizowany na terenie kraju.

Kto może ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie może się ubiegać osoba, która:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba
 3. nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 4. turnus odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę
 5. przeciętny miesięczny dochód NETTO (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Tryb postępowania

 1. Pobranie wniosku z PCPR lub ze strony www.
 2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę.
 3. Wypełnienie załączników przez lekarza.
 4. Złożenie wniosku w PCPR.
 5. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję PCPR.

W przypadku pozytywnej decyzji komisji:

 1. Wybór ośrodka i rezerwacja miejsca przez osobę niepełnosprawną.
 2. Wysłanie dokumentów otrzymanych w PCPR do ośrodka.
 3. Przesłanie przez ośrodek załącznika numer 4 potwierdzającego pobyt na turnusie do PCPR.
 4. Przelew przez PCPR dofinansowania na konto bankowe ośrodka.
 5. Wyjazd na turnus.

Wysokość dofinansowania

 • dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej – 20% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla niezbędnego opiekuna – 20% przeciętnego wynagrodzenia

U W A G A!!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.
Wnioski do pobrania
wniosek o przyznanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

(33) 870-90-10, pok. nr 1, parter

Ewelina Płaszczyca