Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.07.2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Wadowicach będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30-15.30

Wtorek- 7.30-16.30

Środa-7.30-15.30

Czwartek-7.30-15.30

Piątek- 7.30-14.30

 

ORGANIZACJA PRACY

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA                                     O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WADOWICACH

od dnia 25 maja 2020 r.

    Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) oraz w związku z faktem iż w jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko, bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod następującym numerem telefonu:

(033) 873 21- 11

Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Nie stawienie się na wyznaczoną godzinę powoduje konieczność ponownego ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy.

Osoby nie umówione będą obsługiwane w drugiej kolejności, po załatwieniu obsługi osób wcześniej umówionych telefonicznie.

Pisma i wnioski nie wymagające omówienia z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, będą przyjmowane bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

    

PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGLOŚCI, NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5m STOSOWANIE MASECZEK I DEZYNFEKOWANIE RĄK.

 

Z uwagi na trudność w określeniu czasu przyjęcia jednej osoby przez pracownika, może zdarzyć się konieczność oczekiwania na przyjęcie kolejnej osoby, dlatego prosimy
o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

tzn.

upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

tzn.

upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu jakimikolwiek, wydawanymi odrębnie zaświadczeniami!

 ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII:

Od dnia 28.03.2020 r. wznowiona została praca składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny i tym samym dokonania odpowiedniej kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).


Oznacza to, iż obecnie wszystkie orzeczenia wydawane będą bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka.


O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA!


Wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane we wnioskach adresy korespondencyjne.

 

Od dnia 16 do 28 marca br. zostają odwołane posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wadowicach

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wadowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) oraz § 19 ust. 1 i 5 w związku z § 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy              i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

 • 1.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r.

 • 2.

Wszystkie osoby w stosunku do których wystosowano zawiadomienie o planowanym terminie posiedzenia składu orzekającego w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku takiej możliwości listownie.

 • 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WadOWICACH

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem  - dotyczy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na numer telefonu: 33 8732111.
 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PZO odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na ww. podany numer telefonu. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PZO po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

 

 

Co zawiera orzeczenie?

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny
 2. umiarkowany
 3. lekki

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Orzeczenie zawiera przyczyny niepełnosprawności w formie kodu:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe;
 • 02-P - choroby psychiczne;
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O - choroby narządu wzroku;
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E - epilepsja;
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T - choroby układu pokarmowego;
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N - choroby neurologiczne;
 • 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie wydaje się na czas określony (min. 12 miesięcy) lub na stałe.
Ustaloną niepełnosprawność dla dzieci ustala się maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PZO lub ze strony www.pcpr-wadowice.pl
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 4. zebranie dokumentacji medycznej(np. kart leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych);
 5. złożenie kompletnego wniosku do PZO;
 6. powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez PZO o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 7. stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;
 8. wydanie orzeczenia przez PZO.

Dodatkowe informacje:

W niektórych przypadkach orzeczenie może być ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej.

Określona w orzeczeniu symbolem przyczyna powstałej niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Wniosek o wydanie orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności może złożyć także osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS niezawierające takiego zapisu.

Wyżej opisana procedura postępowania dotyczy zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

U W A G A!!!

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ponowny wniosek mogą złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Jedynie w przypadku zmiany stanu zdrowia (potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1110)

Legitymacje

Wnioski do pobrania

Pobierz wniosek dla dziecka do 16 roku życia

Pobierz wniosek dla osoby powyżej 16 roku życia

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnego

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

                        oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia

Adres PZO

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Wadowicach

ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice

tel. 33 8732 111

Przewodnicząca Zespołu

Maria Kania