Od dnia 16 do 28 marca br. zostają odwołane posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wadowicach

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wadowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) oraz § 19 ust. 1 i 5 w związku z § 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy              i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

 • 1.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r.

 • 2.

Wszystkie osoby w stosunku do których wystosowano zawiadomienie o planowanym terminie posiedzenia składu orzekającego w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku takiej możliwości listownie.

 • 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WadOWICACH

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem  - dotyczy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na numer telefonu: 33 8732111.
 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PZO odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na ww. podany numer telefonu. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PZO po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

 

 

Co zawiera orzeczenie?

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny
 2. umiarkowany
 3. lekki

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Orzeczenie zawiera przyczyny niepełnosprawności w formie kodu:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe;
 • 02-P - choroby psychiczne;
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O - choroby narządu wzroku;
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E - epilepsja;
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T - choroby układu pokarmowego;
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N - choroby neurologiczne;
 • 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie wydaje się na czas określony (min. 12 miesięcy) lub na stałe.
Ustaloną niepełnosprawność dla dzieci ustala się maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PZO lub ze strony www.pcpr-wadowice.pl
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 4. zebranie dokumentacji medycznej(np. kart leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych);
 5. złożenie kompletnego wniosku do PZO;
 6. powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez PZO o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 7. stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;
 8. wydanie orzeczenia przez PZO.

Dodatkowe informacje:

W niektórych przypadkach orzeczenie może być ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej.

Określona w orzeczeniu symbolem przyczyna powstałej niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Wniosek o wydanie orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności może złożyć także osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS niezawierające takiego zapisu.

Wyżej opisana procedura postępowania dotyczy zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

U W A G A!!!

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ponowny wniosek mogą złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Jedynie w przypadku zmiany stanu zdrowia (potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1110)

Legitymacje

Wnioski do pobrania

Pobierz wniosek dla dziecka do 16 roku życia

Pobierz wniosek dla osoby powyżej 16 roku życia

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnego

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Adres PZO

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Wadowicach

ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice

tel. 33 8732 111

Przewodnicząca Zespołu

Maria Kania