ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

     

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2020 r. w siedzibie

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul.Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

 

Wnioski można składać osobiście lub przez operatora pocztowego.

W przypadku obszaru A i E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) należy składać bezpośrednio do  Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2020r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:
 • adresatem zadania są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • wysokość pomocy ze środków PFRON –  35 % kosztów realizacji projektu, do 165 000,00 zł na jeden projekt.
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 • wysokość pomocy – 35 % kosztów realizacji projektu, do 150 000,00 zł.
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • wysokość pomocy – 70 %, do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością.
 • obszar D – likwidacja barier transportowych (zakup oraz dostosowanie):
 • adresatem zadania są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące WTZ oraz gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • wysokość pomocy – 70 % WTZ, pozostali adresaci – 60 % , do 90 000,00 zł na zakup mikrobów 9 osobowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do 80 000,00 zł na zakup pozostałych mikrobusów, do 270 000,00 zł – dla autobusów.
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • wysokość pomocy – 25 %, do 15 000,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej:
 • adresatem zadania są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe
 • wysokość pomocy – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby z niepełnosprawnością w WTZ lub do 80 % kosztów, nie więcej niż 160 000,00 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu  terapii zajęciowej;
 • we wcześniejszych latach realizowana była przez PFRON tylko pomoc w zakresie tworzenia WTZ.
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – do 50 %, zgodnie z odrębnymi regulacjami ustawowymi oraz aktami wykonawczymi w tym 
 • Dodatkowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,  tel.  33 8709010  lub    33 8709014

Konferencja ,, Tabletowe Dzieci "

 

W sobotę (23.11.2019r.) w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie odbyła się konferencja naukowa pn. " Tabletowe Dzieci". Wydarzenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Fundację ,, Promyczek " z Andrychowa. Uczestników Konferencji powitały: Pani Barbara Pindel-Polaszek Dyrektor PCPR w Wadowicach oraz Pani Agata Janosz-Jarzyna prezes Fundacji "Promyczek".

 

Pan mgr Krzysztof Czekaj-certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta Dialogu  motywacyjnego, prezes Stowarzyszenia ,,Szansa ", dyrektor ZLO ,,Szansa", superwizor Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, zaprezentował wykład  pt..  ,,Uzależnienia- ratunek czy pułapka?" w którym przedstawił mechanizm działania uzależnień oraz różne tezy dot. zażywania środków psychoaktywnych.

Pan mgr Piotr Rychły - pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki,praktyk  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami,osobami zagrożonymi  wykluczeniem społecznym, narkomanami,  przybliżył temat zagrożeń płynących z  internetu, gier komputerowych oraz innych nowych niebezpiecznych zjawisk dot. wirtualnego świata, przedstawiając wykład ,, W wirtualnym labiryncie zagrożeń"

 

Wykład pt. ,, Uzależnienia dzieci i młodzieży  od nowych technologii; przyczyny profilaktyka, leczenie" zaprezentowała Pani prof. zw. dr. hab. Agnieszka Ogonowska- literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Prelegent przedstawiła niekorzystny wpływ nowych interaktywnych mediów  na coraz młodszych użytkowników,

 

 Jako ostatnia wystąpiła  Pani mgr Monika Pleszewska- pedagog, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk, terapeuta uzależnień behawioralnych, zaprezentowała temat ,, Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni " . Pani Monika zachęcała do  pracy w rodzinie nad relacjami, emocjami , wspólnym spędzaniem wolnego czasu bez telefonu czy komputera. Działania te zapobiegają realnym zagrożeniom płynącym z wirtualnego świata

 

 

Konferencja „ 20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ”

Konferencja Naukowa

„20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ”

W dniach 28-29 listopada 2019 r. w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa „20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki,  Adam Korta – Starosta Bocheński, Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski, Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki, Józef Bałos – Starosta Suski, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Piotr Bąk – Starosta Tatrzański, Adam Kociołek – Starosta Wielicki oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum.

Przedmiotem konferencji, podczas której zabrało głos 14 prelegentów z siedmiu ośrodków uniwersyteckich w kraju oraz czterech powiatowych centrów pomocy rodzinie, była problematyka związana z  rozwojem pomocy społecznej     w Polsce po 1989 roku. Przypadający w 2019 roku jubileusz XX-lecia reformy samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania PCPR-ów, skłonił do refleksji zarówno nad osiągnięciami tych instytucji, jak również nad tym czego nie udało się dokonać. Konferencja stanowiła wyśmienitą okazję do debaty zarówno nad dotychczasową działalnością samorządów, pomocy społecznej oraz PCPR-ów, jak i nad ich perspektywami rozwojowymi.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Barbara Pindel–Polaszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego oraz prof. UP dr hab. Marek Klimek – przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy powitali zarówno prelegentów, jak również licznie zgromadzonych gości. Słowo wstępne wygłosili prof. nadzw. UJD dr hab. Jerzy Krzyszkowski – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz dr hab. prof. UP Norbert G.Pikuła – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych UP

 

 

Konferencję podzielono na trzy sesje tematyczne. W pierwszej części jubileuszowej głos zabrał przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego – Wojciech Pałka – Starosta Krakowski i odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania dyrektorom i przedstawicielom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Małopolsce    z okazji 20-lecia działalności na rzecz wsparcia rodziny i rozwoju polityki społecznej w powiatach. Nasz samorząd reprezentowała Wicestarosta Beata Smolec.

 

Na zakończenie części jubileuszowej wystąpiła  Grupa Teatralna „Słoneczniki”,   którą tworzą  mieszkanki Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach, w przedstawieniu „Rzepka”.

Podczas I sesji plenarnej zostały zaprezentowane tematy: „Pomoc społeczna w powiecie – ważne ogniwo”                  – dr Joanna Staręga – Piasek, „Między integracją a dezintegracją – kierunki rozwoju pomocy społecznej po 1989 roku” -  prof. nadzw. UJD dr hab. Jerzy Krzyszkowski (Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; „Raz jeszcze o konieczności współpracy, dialogu oraz samostanowieniu jako imperatywów pomocy społecznej” – prof. UJ dr hab. Hubert Kaszyński (Uniwersytet Jagielloński); „Restytucja samorządu powiatowego w Polsce na tle historycznym i ustrojowym” – prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski); „Filozoficzne podstawy samorządu terytorialnego” – prof. KUL dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W trakcie II sesji plenarnej, Barbara Pindel-Polaszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      w Wadowicach oraz Romana Gajdek – Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Gorlicach  zaprezentowały temat: „Powiatowe centrum pomocy rodzinie – pole współpracy i nieustających wyzwań”.

Ponadto Mirosława Zielony – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie przedstawiła „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie – Centrum – 10 lat działalności w polskiej pomocy społecznej. Barbara Gębala – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim omówiła problematykę: „Piecza zastępcza jako zadanie powiatu – doświadczenia i perspektywy”. Natomiast dr Michał Soćko (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach) zaprezentował temat: „Ustawa o pomocy społecznej w świetle nowelizacji z dnia 19.07.2019 r. – wybrane zagadnienia dotyczące samorządu powiatowego.” Tematem wystąpienia prof. UP dr hab. Marka Klimka (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) była: „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania rozwojem systemu pomocy społecznej w powiecie.”

Konferencję zamknęło podsumowanie dokonane przez prof. UP dr hab. Marka Klimka,
w którym podkreślono wysoką wartość merytoryczną referatów i dyskusji, klimat wzajemnej życzliwości oraz dalsze perspektywy współpracy.

W dniu 29 listopada 2019 r. w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zaproszonych gości pn. „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Ponadto odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego, podczas którego dokonano podsumowania działalności Konwentu w latach 2018 – 2019, następnie przeprowadzone zostały wybory Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR na kolejną kadencję. Na Przewodniczącą Konwentu wybrano Panią Romanę Gajdek Dyrektor PCPR w Gorlicach, Zastępcą Przewodniczącej została Pani Elżbieta Paczyńska Dyrektor PCPR w Bochni.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „20 lat Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” była znakomitą okazją do nawiązania oraz zacieśnienia współpracy między środowiskami naukowymi z Polski a praktykami w zakresie polityki społecznej, do wymiany doświadczeń      i umiejętności oraz promowania interdyscyplinarnego podejścia do pomocy społecznej.

Opracowanie: Anna Dzidek – PCPR w Wadowicach

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2019 r.”

                    

     

           

            Powiat Wadowicki przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu w 2019 r.”, realizowanego ze środków PFRON.

 Realizatorem programu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,  Ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.

Program skierowany jest do poszkodowanych na skutek żywiołu osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży), które posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zamieszkujących na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

 • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego;
 • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części 5 wniosków. Warunki uczestnictwa w programie osoba niepełnosprawna musi spełniać zarówno w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc, a także w dniu podejmowania przez realizatora decyzji o przyznaniu wnioskodawcy pomocy.

Uzyskanie pomocy finansowej w ramach jednego z modułów nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy w innym module.

            Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r. Wnioski mogą być składane bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pok.2 lub wysłane pocztą na ww. adres.

           

            Szczegółowe informacje w sprawie realizacji programu można uzyskać  pod numerem telefonu 33 8709012, 33 8709014, na stronie www.pcpr-wadowice.pl  oraz na stronie www.pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie pomocy społecznej.

Informujemy, iż w dniu 8 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

 • Zadanie I: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Zadanie II: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) w okresie
  od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć w załączniku poniżej: