ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konkurs na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko pracy

Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mi.in.:

1)    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

2)    sporządzanie, realizacja i rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie ze środków PFRON;

3)    sprawozdawczość i sporządzanie zapotrzebowań środków na zadania finansowane ze środków PFRON;

4)    sporządzanie i składanie wniosków, realizacja i rozliczanie innych programów ogłaszanych przez PFRON;

5)    udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych w ramach algorytmu;

 II.    Warunki zatrudnienia:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, przy czym w przypadku osób, które po raz pierwszy są zatrudniane na stanowisku urzędniczym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

3)    miejsce pracy: Wadowice ul. Mickiewicza 15;

4)    charakter pracy: obsługa osób niepełnosprawnych, praca biurowa wymagająca wyjazdów poza miejsce pracy (wizje w terenie);

 III.  Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)    obywatelstwo polskie *;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)    wykształcenie wyższe i minimum jeden rok stażu pracy;

4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    nieposzlakowana opinia; 

*     Poza obywatelami polskimi o stanowisko Inspektora, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

IV. Wymagania dodatkowe :

1)    doświadczenie zawodowe związane z obsługą osób niepełnosprawnych;

2)    znajomość przepisów o samorządzie powiatowym i jego zadaniach, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3)    znajomość zadań i programów PFRON;

4)    wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, empatia, wrażliwość;

5)    odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów;

6)    kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w  zespole;

7)    biegła znajomość i obsługa pakietu MS Office oraz środowiska Windows, w szczególności znajomość programu Excel.

 V.   Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

We wrześniu br., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 VI. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys (CV);

3)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż zawodowy;

7)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.(jeżeli posiada);

8)    kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną - wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonej kopercie z dopiskiem numeru sprawy : „Dotyczy konkursu na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pok. Nr 11 lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

w terminie do 22 października 2018 r. (decyduje data wpływu)

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII.  Informacje dodatkowe:

1)      Procedura konkursowa prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 – t.j. z późn. zmian.).

2)      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym konkursie.

3)      Kandydaci , którzy będą spełniali formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej

4)      Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pcpr-wadowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

5)      Klauzula informacyjna (RODO) zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Konsultacje - System Obsługi Wsparcia SOW - Aktywny samorząd

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby Niepełnosprawne

na konsultacje dot. Systemu Obsługi Wsparcia- SOW w dniu 2  oraz 3 lipca 2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach załącza ponizej pełną informację dot konsultacji

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SOW AS.pdf)SOW AS.pdf

Pilotażowy program ,, Aktywny samorząd 2019 r. "

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż przystąpiliśmy do realizacji

Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II 2019 rok.

W ramach Programu realizowane są następujące zadania:

Moduł I.          Likwidacja barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Moduł II.         Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej

lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

r

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu

,,Aktywny samorząd" w  2019 r.( załącznik do pobrania poniżej)

 

 Ulotki informacyjne dot. realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" 2019 r.:

- Moduł I

1.Ulotka informacyjna - Obszar A

2.Ulotka informacyjna - Obszar B

3.Ulotka informacyjna - Obszar C

4.Ulotka informacyjna - Obszar D

-Moduł II

Ulotka informacyjna Moduł II

 

  • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709012 , 33 8709013

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (kierunki nowe.pdf)kierunki nowe.pdf

Moduł I

W ramach Modułu I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15. Wszelkie informacje na temat realizacji zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać również pod numerem telefonu: 33 870 – 90 – 12.

 Formularz wniosku Moduł I dla osoby dorosłej

Formularz wniosku Moduł I dla osoby podopiecznej

Moduł I obejmuje realizowanie następujących zadań:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie nr 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

- wkładka Obszar A 1,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

Zadanie nr 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

- wkładka Obszar A 2,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

- Zadanie nr 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

- wkładka Obszar A 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

- Zadanie nr 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

- wkładka Obszar A 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

2.Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym :

– Zadanie nr 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

- wkładka Obszar B 1 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku,

- załącznik nr 3b do wniosku.

Zadanie nr 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

- wkładka Obszar B 2 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

- Zadanie nr 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

- wkładka Obszar B 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3b do wniosku.

- Zadanie nr 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

- wkładka Obszar B 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

- Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar B 5 ,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

3.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie nr 1   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

-wkładka obszar C zadanie 1

-załącznik nr 1 do wniosku

-załącznik nr 2 do wniosku

-Zaświadczenie lekarskie

Zadanie nr 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 2,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku.

Zadanie nr 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 3,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy należy również złożyć następujące formularze:

- wraz z wnioskiem należy złożyć dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C3_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

- wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania należy przedłożyć specyfikację i kosztorys, dokumenty te będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C3_K – specyfikacja i kosztorys protezy

Oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów muszą korzystać z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Zadanie nr 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

- wkładka Obszar C 4,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

W trakcie ubiegania się o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy należy również złożyć następujące formularze:

- wraz z wnioskiem należy złożyć dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C4_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

- wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania należy przedłożyć specyfikację i kosztorys, dokumenty te będą analizowane przez eksperta PFRON:

wzór C4_K – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów muszą korzystać z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

- Zadanie nr 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

- wkładka Obszar C 5,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 3a do wniosku.

4.Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

- wkładka Obszar D,

- załącznik nr 1 do wniosku,

- załącznik nr 2 do wniosku,

- załącznik nr 4 do wniosku.

  • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709012