ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

tzn.

upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

tzn.

upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu jakimikolwiek, wydawanymi odrębnie zaświadczeniami!

 ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII:

Od dnia 28.03.2020 r. wznowiona została praca składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny i tym samym dokonania odpowiedniej kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).


Oznacza to, iż obecnie wszystkie orzeczenia wydawane będą bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka.


O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERESOWANEJ LUB DZIECKA!


Wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane we wnioskach adresy korespondencyjne.

INFORMACJA

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany dla dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz zmiany dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-zmiany-dla-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepe/

UWAGA !

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Wnioski o środki PFRON wraz z niezbędnymi załącznikami prosimy składać za pośrednictwem systemu SOW.

Zaleca się również załatwianie spraw za pośrednictwem platformy EPUAP, telefonicznie lub e-mailowo.

UWAGA !!!

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

UWAGA !!!

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańców, wobec czego:

  • mieszkańcy będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, skrzynki ePUAP,

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)- tel. 33 8732111

  • osobisty kontakt będzie możliwy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach    po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem,
  • Osoby nie umówione nie będą przyjmowane.

 

Dziękujemy Państwu za zrozumienie powagi sytuacji.

Małopolski Tele-Anioł

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Powiat Wadowicki przystąpił do współpracy w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców województwa małopolskiego oraz włączenie do niego osób potrzebujących wsparcia. Wzajemna współpraca przy realizacji projektu przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych Małopolan oraz ich rodzin.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:                                            32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 lub napisz na adres emailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o projekcie, wnioski, formularze, dane kontaktowe: https://www.malopolska.pl/teleaniol

Informacje w sprawie realizacji projektu można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach pod numerem telefonu   33 8709012, 33 8709013.