ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konkurs na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko pracy

Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mi.in.:

1)    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

2)    sporządzanie, realizacja i rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie ze środków PFRON;

3)    sprawozdawczość i sporządzanie zapotrzebowań środków na zadania finansowane ze środków PFRON;

4)    sporządzanie i składanie wniosków, realizacja i rozliczanie innych programów ogłaszanych przez PFRON;

5)    udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych w ramach algorytmu;

 II.    Warunki zatrudnienia:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, przy czym w przypadku osób, które po raz pierwszy są zatrudniane na stanowisku urzędniczym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

3)    miejsce pracy: Wadowice ul. Mickiewicza 15;

4)    charakter pracy: obsługa osób niepełnosprawnych, praca biurowa wymagająca wyjazdów poza miejsce pracy (wizje w terenie);

 III.  Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)    obywatelstwo polskie *;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)    wykształcenie wyższe i minimum jeden rok stażu pracy;

4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    nieposzlakowana opinia; 

*     Poza obywatelami polskimi o stanowisko Inspektora, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

IV. Wymagania dodatkowe :

1)    doświadczenie zawodowe związane z obsługą osób niepełnosprawnych;

2)    znajomość przepisów o samorządzie powiatowym i jego zadaniach, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3)    znajomość zadań i programów PFRON;

4)    wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, empatia, wrażliwość;

5)    odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów;

6)    kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w  zespole;

7)    biegła znajomość i obsługa pakietu MS Office oraz środowiska Windows, w szczególności znajomość programu Excel.

 V.   Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

We wrześniu br., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 VI. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys (CV);

3)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż zawodowy;

7)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.(jeżeli posiada);

8)    kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną - wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonej kopercie z dopiskiem numeru sprawy : „Dotyczy konkursu na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pok. Nr 11 lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

w terminie do 22 października 2018 r. (decyduje data wpływu)

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII.  Informacje dodatkowe:

1)      Procedura konkursowa prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 – t.j. z późn. zmian.).

2)      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym konkursie.

3)      Kandydaci , którzy będą spełniali formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej

4)      Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pcpr-wadowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

5)      Klauzula informacyjna (RODO) zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje - System Obsługi Wsparcia SOW - Aktywny samorząd

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby Niepełnosprawne

na konsultacje dot. Systemu Obsługi Wsparcia- SOW w dniu 2  oraz 3 lipca 2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach załącza ponizej pełną informację dot konsultacji

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SOW AS.pdf)SOW AS.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych